Visie op kind en onderwijs

Kinderen zijn volwaardige mensen, nog klein en volop in ontwikkeling maar evenwaardig aan volwassenen. Op hun ontdekkingsreis naar zichzelf en hun plaats in de wereld hebben zij alle recht op steun en begeleiding.
De Step wil, samen met de ouders, kinderen begeleiden op hun weg naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. De inzichten van Célestin Freinet vormen daarbij tegelijk het fundament en de permanente toetssteen van ons onderwijskundig en opvoedkundig handelen.

In het verlengde van de freinetfilosofie hebben wij in overleg met personeel, schoolbestuur en ouders onze visie op kind en onderwijs uitgeschreven in 14 krachtlijnen: van welbevinden tot bewuste keuze…

Het welbevinden is voor ons de hoeksteen in de ontwikkeling van elk kind. Hoe beter een kind zich in zijn vel voelt, hoe groter zijn kansen om zich ten volle te ontplooien. De school moet daartoe de nodige veiligheid en geborgenheid creëren.

Als school stellen wij de totale en evenwichtige ontwikkeling van het kind voorop. Emotionele, sociale, lichamelijke, creatieve en muzische vaardigheden en waardebeleving krijgen evenveel ontplooiingskansen als de cognitieve vaardigheden lezen, schrijven en rekenen.

Leren aanzien wij als een ervaringsgericht proces. Wat hen boeit, is ons vertrekpunt. De school staat in voor een stimulerend klimaat dat de motivatie en creativiteit van de kinderen prikkelt. De wijze waarop zij tot een oplossing komen, is even belangrijk als de oplossing zelf.

Natuurlijk leren gaat niet altijd vanzelf en wordt aangevuld met schoolse instructie. Het spelend leren wordt maximaal aangewend in het ontwikkelingsproces.

Wij gaan uit van de eigen aard van kinderen. Elk kind is uniek, elk kind evolueert op eigen manier en tempo. Bij belemmeringen wordt gezocht naar het beste alternatief. Het kind zelf en zijn beleving staan daarbij voorop.

Het accent ligt op het samenleven in groep waarbij overleg en samenwerking uitgangspunten zijn. Opkomen voor zichzelf staat in verhouding tot eerlijkheid, verdraagzaamheid en respect voor de anderen.

Basisdemocratie en coöperatief beheer zijn fundamentele principes. Op basis van participatie en inspraak wordt in het grootst mogelijk overleg bepaald hoe het onderwijs verloopt en welke cultuur er leeft.

Als partners in de school dragen ouders ook verantwoordelijkheid en engagement. Van hen wordt verwacht dat zij bijdragen tot een leef- en leerklimaat waarin de ontwikkeling van de kinderen optimaal kan gedijen. Engagement is vrijwillig, niet vrijblijvend.

Deze manier van omgang en schoolorganisatie vraagt duidelijke structuren en afspraken. Afspraken worden zoveel mogelijk in samenspraak gemaakt. Van iedereen wordt verwacht zich aan de afspraken te houden en verantwoording af te leggen.

Leerkrachten zijn deskundige begeleiders, te midden van de kinderen. Zij zorgen voor een inspirerend en creatief leerklimaat. Zij tonen ook een groot inlevingsvermogen in de leefwereld van de kinderen en volgen hen op de voet.

De Step gelooft in een maatschappelijk model dat gebaseerd is op waarden en normen. Deze waarden en normen worden dagdagelijks in praktijk gebracht. Ouders en begeleiders zijn de bezielers van deze waarden.

Onze school wil een open venster op de wereld zijn. Als deel van de samenleving hebben wij oog voor de actualiteit en de maatschappelijke evoluties. Wij willen kinderen inzichten en alternatieven aanbieden om mee te bouwen aan de maatschappijvernieuwing.

Naast leercentrum is de school een leefplek voor kinderen, begeleiders en ouders. De ruimte moet uitnodigen tot contact en samenzijn en een evenwicht bieden tussen huiselijke gezelligheid en didactisch-pedagogische voorzieningen.

Naar school gaan in De Step is een bewuste keuze voor het hele gezin. Dit onderwijsproject is alleen realiseerbaar mits een grote betrokkenheid en engagement van ouders, begeleiders en kinderen. Kiezen voor De Step betekent actief deelnemen aan het onderwijsproject, vanuit een open en positief-kritische instelling.

Onze betrachting is kinderen een gedegen basis en een ruime bagage aan te reiken die hen in staat stelt om verder uit te groeien tot zelfbewuste en sociaal gevoelige persoonlijk-heden. Wij willen kinderen met een kritische mening, die verantwoordelijkheid dragen en creatief hun daadwerkelijke bijdrage leveren aan een betere wereld. Opkomen voor zichzelf, constructief samenwerken met anderen, flexibel en correct in omgang, begrip voor andere standpunten, respect voor materialen en de omgeving zijn fundamenten die wij kinderen willen meegeven in hun verdere ontwikkeling en uiteindelijke vormgeving van een waardevol leven.

Kinderen zijn volwaardige mensen, nog klein en volop in ontwikkeling maar evenwaardig aan volwassenen.